ARTETERAPIA JE HRANIČNÁ DISCIPLÍNA MEDZI VEDOU A UMENÍM, KTORÁ CEZ KREATÍVNE VÝTVARNÉ VYJADROVACIE
PROSTRIEDKY PODPORUJE LIEČENIE A DUŠEVNÚ POHODU. 
PRI ARTETERAPII SA DÔRAZ KLADIE NA PROCES, KTORÉHO HLAVNÝM CIEĽOM NIE JE VYTVÁRAŤ ESTETICKY
USPOKOJIVÉ PRODUKTY, ALE MÁ  PÔSOBIŤ TERAPEUTICKY A OZDRAVUJÚCO.
ARTETERAPIA MÁ SCHOPNOSŤ ROZVÍJAŤ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI, PODPOROVAŤ EMOCIONÁLNU STABILITU A
PODPOROVAŤ POZITÍVNE NAPREDOVANIE JEDNOTLIVCA ALEBO SKUPINY.

CIELE INDIVIDUÁLNEJ ARTETERAPIE 

 - ROZVOJ TVORIVOSTI A SPONTANEITY
 - BUDOVANIE DÔVERY V SAMÉHO SEBA A POZITÍVNEHO SEBAHODNOTENIA
 - ZVYŠOVANIE OSOBNEJ AUTONÓMIE A MOTIVÁCIE
 - SLOBODA ROZHODOVANIA, EXPERIMENTOVANIA A OVEROVANIA NÁPADOV
 - VYJADRENIE CITOV, EMÓCIÍ A KONFLIKTOV
 - SEBAREFLEXIA
 - RELAXÁCIA

INDIVIDUÁLNA ARTETERAPIA VÝTVARNÝM UMENÍM 

ARTETERAPEUTICKÝMI STRETNUTIAMI SA PROSTREDNÍCTVOM RÔZNYCH VÝTVARNÝCH TECHNÍK A
ARTETERAPEUTICKÝCH VÝTVARNÝCH AKTIVÍT POZITÍVNE OVPLYVŃUJE DOSAHOVANIE VYŠŠIE SPOMÍNANÝCH
CIEĽOV. 
ARTETERAPEUTICKÉ STRETNUTIA MÔŽU POMÔCŤ PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV S DEPRESIAMI, HNEVOM, 
ZÁVISLOSŤAMI, PORUCHAMI STRAVOVANIA, PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV S NEGATÍVNYMI EMÓCIAMI A STRACHOM, PRI 
PREKONÁVANÍ TRAUMY A STRATY, PRI POTREBE RELAXOVAŤ A MNOHÝCH INÝCH problémoch.

PONÚKAME MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNYCH ARTETERAPEUTICKÝCH STRETNUTÍ V BEZPEČNOM A PRÍJEMNOM PROSTREDÍ 
ARTE ATELIERU. ​​​​​​​

 RODINNÁ ARTETERAPIA VÝTVARNÝM UMENÍM

HLAVNÝM CIEĽOM PRI RODINNEJ ARTETERAPII JE POSILNENIE PRIMERANÝCH POSTOJOV K ŽIVOTU, AKCEPTOVANIE
OSOBNÝCH POTRIEB AJ OČAKÁVANÍ ČLENOV RODINY. MNOHOKRÁT JE PRÁCA S RODINOU DÔLEŽITÝM PRVKOM PRI
INDIVIDUÁLNEJ ARTETERAPII S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI. NAPOMÁHA ZLEPŠIŤ ATMOSFÉRU, UČÍ RODINNÝCH
ČLENOV LEPŠIE SA NAVZÁJOM SPOZNÁVAŤ A AKCEPTOVAŤ, VYTVÁRA NOVÉ CESTY SPOLUPRÁCE A PONÚKA MOŽNOSŤ
PLNOHODNOTNE STRÁVIŤ SPOLOČNÝ ČAS. PRETO INDIVIDUÁLNU ARTETERAPIU ČASTO DOPĹŇAME PODĽA POTRIEB O
ARTETERAPEUTICKÉ STRETNUTIA RODINY, KTORÁ JE JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH SÚČASTÍ VYTVÁRANIA A
FORMOVANIA OSOBNOSTI DIEŤAŤA.

CIELE SKUPINOVEJ/RODINNEJ ARTETERAPIE

 - UZNANIE A OCENENIE DRUHÝCH
 - SPOLUPRÁCA A ZAPOJENIE SA DO SKUPINOVEJ ČINNOSTI
 - KOMUNIKÁCIA
 - SPOLOČENSKÁ PODPORA A DÔVERA
 - SKUPINOVÁ KOHÉZIA
 - POROZUMENIE VLATNÉHO VPLYVU NA DRUHÝCH A NA VZŤAHY
 - ZDIELANIE PROBLÉMOV, SKÚSENOSTÍ A VHĽADOV

 

Back to Top