ARTETERAPIA VYUŽÍVA VÝTVARNÉ UMENIE AKO PROSTRIEDOK K OSOBNÉMU VYJADRENIU V RÁMCI KOMUNIKÁCIE.
DÔRAZ SA KLADIENA NA PROCES, KTORÉHO CIEĽOM NIE JE VYTVÁRAŤ ESTETICKY USPOKOJIVÉ PRODUKTY, ALE MÁ 
PÔSOBIŤ TERAPEUTICKY, MÁ SCHOPNOSŤ ROZVÍJAŤ SOCIÁLNE ZRUČNOSTI, PODPOROVAŤ EMOCIONÁLNU STABILITU
A PODPOROVAŤ POZITÍVNE NAPREDOVANIE JEDNOTLIVCA ALEBO SKUPINY.

CIELE INDIVIDUÁLNEJ ARTETERAPIE 

 - ROZVOJ TVORIVOSTI A SPONTANEITY
 - BUDOVANIE DÔVERY V SAMÉHO SEBA A POZITÍVNEHO SEBAHODNOTENIA
 - ZVYŠOVANIE OSOBNEJ AUTONÓMIE A MOTIVÁCIE
 - SLOBODA ROZHODOVANIA, EXPERIMENTOVANIA A OVEROVANIA NÁPADOV
 - VYJADRENIE CITOV, EMÓCIÍ A KONFLIKTOV
 - SEBAREFLEXIA
 - RELAXÁCIA

INDIVIDUÁLNA ARTETERAPIA VÝTVARNÝM UMENÍM PRE DETI A MLÁDEŽ

ARTETERAPEUTICKÝMI STRETNUTIAMI SA PROSTREDNÍCTVOM RÔZNYCH VÝTVARNÝCH TECHNÍK A
ARTETERAPEUTICKÝCH VÝTVARNÝCH AKTIVÍT POZITÍVNE OVPLYVŃUJE DOSAHOVANIE VYŠŠIE SPOMÍNANÝCH
CIEĽOV. ARTETERAPEUTICKÉ STRETNUTIA MÔŽU POMÔCŤ PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV S PORUCHAMI UČENIA, 
SÚSTREDENIA,HYPERAKTIVITOU, PRI RIEŠENÍ PROBLÉMOV S NEGATÍVNYMI EMÓCIAMI A STRACHOM, PRI 
PREKONÁVANÍ TRAUMY A STRATY, PRI POTREBE RELAXOVAŤ A MNOHÝCH INÝCH problémoch.

PONÚKAME MOŽNOSŤ INDIVIDUÁLNYCH ARTETERAPEUTICKÝCH STRETNUTÍ V BEZPEČNOM A PRÍJEMNOM PROSTREDÍ 
ARTE ATELIERU. PRIEBEH A POČET STRETNUTÍ SA NASTAVÍ PO KONZULTÁCIÁCH S RODIČOM A PODĽA POTRIEB
DIEŤAŤA.

 RODINNÁ ARTETERAPIA VÝTVARNÝM UMENÍM

HLAVNÝM CIEĽOM PRI RODINNEJ ARTETERAPII JE POSILNENIE PRIMERANÝCH POSTOJOV K ŽIVOTU, AKCEPTOVANIE
OSOBNÝCH POTRIEB AJ OČAKÁVANÍ ČLENOV RODINY. MNOHOKRÁT JE PRÁCA S RODINOU DÔLEŽITÝM PRVKOM PRI
INDIVIDUÁLNEJ ARTETERAPII S DEŤMI A MLADÝMI ĽUĎMI. NAPOMÁHA ZLEPŠIŤ ATMOSFÉRU, UČÍ RODINNÝCH
ČLENOV LEPŠIE SA NAVZÁJOM SPOZNÁVAŤ A AKCEPTOVAŤ, VYTVÁRA NOVÉ CESTY SPOLUPRÁCE A PONÚKA MOŽNOSŤ
PLNOHODNOTNE STRÁVIŤ SPOLOČNÝ ČAS. PRETO INDIVIDUÁLNU ARTETERAPIU ČASTO DOPĹŇAME PODĽA POTRIEB O
ARTETERAPEUTICKÉ STRETNUTIA RODINY, KTORÁ JE JEDNOU Z NAJDÔLEŽITEJŠÍCH SÚČASTÍ VYTVÁRANIA A
FORMOVANIA OSOBNOSTI DIEŤAŤA.

REALIZUJEME TIEŽ SAMOSTATNÉ ARTETERAPEUTICKÉ WORKSHOPY PRE RODINY, KTORÉ POSKYTUJÚ ROVNAKÉ
PRÍLEŽITOSTI PRE VŠETKÝCH ČLENOV A GENERÁCIE VYJADRIŤ SVOJE POCITY CEZ VÝTVARNÉ PROSTRIEDKY. 
Okrem toho umenie slúži ako prirodzený prístup k začatiu rozhovorov o rodinných
problémoch a úlohách.
 - cena vstupná konzultácia 25€
 - CENA 90 min. RODINNEJ ARTE TERAPIE JE 80€.

CIELE SKUPINOVEJ ARTETERAPIE

 - UZNANIE A OCENENIE DRUHÝCH
 - SPOLUPRÁCA A ZAPOJENIE SA DO SKUPINOVEJ ČINNOSTI
 - KOMUNIKÁCIA
 - SPOLOČENSKÁ PODPORA A DÔVERA
 - SKUPINOVÁ KOHÉZIA
 - POROZUMENIE VLATNÉHO VPLYVU NA DRUHÝCH A NA VZŤAHY
 - ZDIELANIE PROBLÉMOV, SKÚSENOSTÍ A VHĽADOV

 

Back to Top